Sta. Klim. Kelas I Semarang

# Nama Jabatan Foto
1 Ir. TUBAN WIYOSO, M.Si Kepala Sta. Klim. Kelas I Semarang
2 RICHARDUS TEGUH PRAYITNO, S.Kom Kepala Seksi Observasi Sta. Klim. Kelas I Semarang
3 HESTY PANITI ASTUTI, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sta. Klim. Kelas I Semarang
4 IIS WIDYA HARMOKO, S.Kom.M.Kom Kepala Seksi Data dan Informasi Sta. Klim. Kelas I Semarang