Sta. Klim. Kelas I Bogor

# Nama Jabatan Foto
1 ABDUL MUTHOLIB, SP, M.Si Kepala Sta. Klim. Kelas I Bogor
2 SUNARYA Kepala Seksi Observasi Sta. Klim. Kelas I Bogor
3 HADI SAPUTRA, S.Si, M.Si. Kepala Seksi Data dan Informasi Sta. Klim. Kelas I Bogor
4 DADANG MISBAHUDIN, S.Kom Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sta. Klim. Kelas I Bogor